XS Max 3D – Kết quả xổ số Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 30/08/2019

Kỳ qsmt #00057 - Ngày 30/08/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
GiảiKết Quả
Giải Nhất1 Triệu
 • 0
 • 8
 • 9
 • 4
 • 0
 • 2
Giải Nhì350.000 đ
 • 5
 • 2
 • 8
 • 8
 • 2
 • 4
 • 5
 • 2
 • 1
 • 7
 • 4
 • 1
Giải Ba210.000 đ
 • 3
 • 9
 • 4
 • 8
 • 6
 • 1
 • 4
 • 8
 • 4
 • 2
 • 7
 • 7
 • 5
 • 1
 • 6
 • 8
 • 5
 • 0
Khuyến Khích 100.000 đ
 • 9
 • 6
 • 1
 • 0
 • 6
 • 4
 • 0
 • 6
 • 0
 • 8
 • 1
 • 9
 • 1
 • 4
 • 5
 • 1
 • 9
 • 6
 • 0
 • 7
 • 9
 • 6
 • 3
 • 9

Bình Luận

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 28/08/2019

Kỳ qsmt #00056 - Ngày 28/08/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
GiảiKết Quả
Giải Nhất1 Triệu
 • 0
 • 9
 • 1
 • 7
 • 7
 • 1
Giải Nhì350.000 đ
 • 2
 • 5
 • 3
 • 2
 • 6
 • 7
 • 1
 • 2
 • 9
 • 3
 • 8
 • 9
Giải Ba210.000 đ
 • 0
 • 8
 • 1
 • 8
 • 3
 • 8
 • 1
 • 3
 • 8
 • 8
 • 9
 • 2
 • 2
 • 7
 • 0
 • 6
 • 1
 • 2
Khuyến Khích 100.000 đ
 • 9
 • 7
 • 1
 • 3
 • 9
 • 9
 • 0
 • 3
 • 3
 • 1
 • 6
 • 4
 • 9
 • 8
 • 9
 • 8
 • 8
 • 0
 • 5
 • 4
 • 6
 • 6
 • 3
 • 2

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 26/08/2019

Kỳ qsmt #00055 - Ngày 26/08/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
GiảiKết Quả
Giải Nhất1 Triệu
 • 0
 • 6
 • 3
 • 7
 • 5
 • 9
Giải Nhì350.000 đ
 • 7
 • 9
 • 1
 • 1
 • 3
 • 3
 • 7
 • 0
 • 9
 • 2
 • 2
 • 6
Giải Ba210.000 đ
 • 3
 • 0
 • 3
 • 1
 • 0
 • 1
 • 3
 • 1
 • 2
 • 8
 • 6
 • 4
 • 0
 • 9
 • 2
 • 7
 • 3
 • 6
Khuyến Khích 100.000 đ
 • 1
 • 8
 • 9
 • 5
 • 6
 • 5
 • 1
 • 3
 • 7
 • 5
 • 3
 • 0
 • 1
 • 4
 • 1
 • 7
 • 9
 • 9
 • 3
 • 5
 • 0
 • 7
 • 0
 • 3

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 23/08/2019

Kỳ qsmt #00054 - Ngày 23/08/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
GiảiKết Quả
Giải Nhất1 Triệu
 • 3
 • 3
 • 5
 • 0
 • 4
 • 6
Giải Nhì350.000 đ
 • 0
 • 0
 • 9
 • 2
 • 9
 • 5
 • 9
 • 7
 • 2
 • 6
 • 3
 • 3
Giải Ba210.000 đ
 • 7
 • 6
 • 3
 • 5
 • 7
 • 6
 • 1
 • 5
 • 4
 • 0
 • 7
 • 6
 • 0
 • 4
 • 5
 • 9
 • 6
 • 8
Khuyến Khích 100.000 đ
 • 7
 • 1
 • 0
 • 9
 • 8
 • 2
 • 0
 • 3
 • 4
 • 6
 • 7
 • 0
 • 5
 • 2
 • 5
 • 1
 • 6
 • 8
 • 8
 • 9
 • 1
 • 5
 • 4
 • 3

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 21/08/2019

Kỳ qsmt #00054 - Ngày 21/08/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
GiảiKết Quả
Giải Nhất1 Triệu
 • 4
 • 8
 • 9
 • 7
 • 0
 • 0
Giải Nhì350.000 đ
 • 6
 • 0
 • 7
 • 4
 • 9
 • 3
 • 9
 • 8
 • 2
 • 3
 • 6
 • 7
Giải Ba210.000 đ
 • 5
 • 9
 • 4
 • 8
 • 3
 • 7
 • 5
 • 5
 • 9
 • 4
 • 1
 • 0
 • 1
 • 1
 • 6
 • 6
 • 1
 • 4
Khuyến Khích 100.000 đ
 • 1
 • 8
 • 4
 • 8
 • 5
 • 0
 • 8
 • 7
 • 3
 • 1
 • 8
 • 8
 • 7
 • 3
 • 9
 • 6
 • 6
 • 9
 • 5
 • 9
 • 0
 • 2
 • 3
 • 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 20/08/2019

Kỳ qsmt #00052 - Ngày 20/08/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
GiảiKết Quả
Giải Nhất1 Triệu
 • 0
 • 6
 • 5
 • 9
 • 1
 • 1
Giải Nhì350.000 đ
 • 7
 • 8
 • 4
 • 5
 • 5
 • 8
 • 9
 • 1
 • 9
 • 4
 • 2
 • 1
Giải Ba210.000 đ
 • 4
 • 2
 • 5
 • 5
 • 3
 • 1
 • 1
 • 7
 • 9
 • 6
 • 5
 • 2
 • 5
 • 0
 • 9
 • 2
 • 0
 • 0
Khuyến Khích 100.000 đ
 • 7
 • 8
 • 1
 • 0
 • 4
 • 5
 • 9
 • 2
 • 0
 • 7
 • 2
 • 4
 • 8
 • 0
 • 3
 • 9
 • 6
 • 6
 • 9
 • 7
 • 1
 • 6
 • 9
 • 0

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 16/08/2019

Kỳ qsmt #00051 - Ngày 16/08/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
GiảiKết Quả
Giải Nhất1 Triệu
 • 7
 • 8
 • 6
 • 6
 • 7
 • 8
Giải Nhì350.000 đ
 • 4
 • 5
 • 0
 • 8
 • 0
 • 8
 • 9
 • 9
 • 1
 • 0
 • 2
 • 1
Giải Ba210.000 đ
 • 4
 • 6
 • 4
 • 0
 • 8
 • 4
 • 1
 • 4
 • 6
 • 4
 • 5
 • 2
 • 0
 • 6
 • 5
 • 3
 • 2
 • 7
Khuyến Khích 100.000 đ
 • 8
 • 0
 • 9
 • 2
 • 7
 • 7
 • 5
 • 7
 • 1
 • 5
 • 4
 • 9
 • 1
 • 3
 • 2
 • 2
 • 9
 • 4
 • 7
 • 5
 • 4
 • 0
 • 8
 • 3

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 14/08/2019

Kỳ qsmt #00050 - Ngày 14/08/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
GiảiKết Quả
Giải Nhất1 Triệu
 • 2
 • 9
 • 7
 • 6
 • 9
 • 7
Giải Nhì350.000 đ
 • 0
 • 0
 • 7
 • 5
 • 4
 • 3
 • 6
 • 0
 • 4
 • 8
 • 7
 • 8
Giải Ba210.000 đ
 • 7
 • 7
 • 3
 • 4
 • 6
 • 0
 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 0
 • 4
 • 1
 • 2
 • 6
 • 3
 • 5
 • 7
Khuyến Khích 100.000 đ
 • 9
 • 3
 • 9
 • 9
 • 6
 • 6
 • 3
 • 4
 • 2
 • 1
 • 3
 • 8
 • 3
 • 4
 • 4
 • 2
 • 2
 • 9
 • 0
 • 5
 • 3
 • 4
 • 9
 • 7

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 12/08/2019

Kỳ qsmt #00049 - Ngày 12/08/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
GiảiKết Quả
Giải Nhất1 Triệu
 • 5
 • 8
 • 3
 • 4
 • 8
 • 5
Giải Nhì350.000 đ
 • 9
 • 2
 • 3
 • 0
 • 6
 • 8
 • 5
 • 2
 • 5
 • 6
 • 9
 • 2
Giải Ba210.000 đ
 • 8
 • 3
 • 7
 • 6
 • 4
 • 3
 • 6
 • 3
 • 1
 • 3
 • 2
 • 1
 • 2
 • 9
 • 3
 • 8
 • 1
 • 6
Khuyến Khích 100.000 đ
 • 7
 • 2
 • 1
 • 6
 • 5
 • 3
 • 5
 • 0
 • 2
 • 0
 • 8
 • 7
 • 3
 • 0
 • 8
 • 0
 • 0
 • 6
 • 8
 • 5
 • 3
 • 6
 • 8
 • 3

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 07/08/2019

Kỳ qsmt #00047 - Ngày 07/08/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
GiảiKết Quả
Giải Nhất1 Triệu
 • 7
 • 4
 • 9
 • 3
 • 3
 • 3
Giải Nhì350.000 đ
 • 4
 • 6
 • 0
 • 1
 • 7
 • 6
 • 2
 • 9
 • 9
 • 5
 • 9
 • 6
Giải Ba210.000 đ
 • 0
 • 3
 • 9
 • 8
 • 7
 • 5
 • 3
 • 3
 • 7
 • 8
 • 4
 • 6
 • 1
 • 4
 • 9
 • 3
 • 3
 • 8
Khuyến Khích 100.000 đ
 • 3
 • 0
 • 9
 • 7
 • 2
 • 1
 • 3
 • 0
 • 4
 • 6
 • 3
 • 6
 • 8
 • 4
 • 0
 • 3
 • 1
 • 4
 • 1
 • 1
 • 3
 • 5
 • 3
 • 7