XS Max 3D – Kết quả xổ số Power 6/55

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 19/07/2019

Kỳ qsmt #00039 - Ngày 19/07/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả
Giải Nhất1 Triệu
 • 6
 • 7
 • 8
 • 5
 • 3
 • 7
Giải Nhì350.000 đ
 • 7
 • 9
 • 7
 • 9
 • 6
 • 9
 • 7
 • 8
 • 6
 • 0
 • 0
 • 5
Giải Ba210.000 đ
 • 5
 • 4
 • 2
 • 8
 • 9
 • 7
 • 6
 • 2
 • 9
 • 2
 • 5
 • 2
 • 0
 • 2
 • 0
 • 6
 • 1
 • 5
Khuyến Khích 100.000 đ
 • 8
 • 6
 • 4
 • 4
 • 8
 • 5
 • 9
 • 0
 • 8
 • 3
 • 8
 • 3
 • 8
 • 6
 • 2
 • 4
 • 1
 • 4
 • 7
 • 4
 • 2
 • 2
 • 0
 • 5

Bình Luận

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 17/07/2019

Kỳ qsmt #00038 - Ngày 17/07/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả
Giải Nhất1 Triệu
 • 1
 • 8
 • 9
 • 0
 • 8
 • 2
Giải Nhì350.000 đ
 • 1
 • 7
 • 2
 • 5
 • 3
 • 3
 • 6
 • 2
 • 5
 • 5
 • 9
 • 0
Giải Ba210.000 đ
 • 7
 • 6
 • 1
 • 6
 • 1
 • 0
 • 7
 • 0
 • 2
 • 6
 • 0
 • 2
 • 9
 • 7
 • 7
 • 0
 • 9
 • 3
Khuyến Khích 100.000 đ
 • 5
 • 8
 • 6
 • 3
 • 6
 • 8
 • 4
 • 7
 • 1
 • 6
 • 4
 • 9
 • 6
 • 3
 • 5
 • 8
 • 7
 • 6
 • 0
 • 4
 • 6
 • 0
 • 5
 • 7

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 12/07/2019

Kỳ qsmt #00036 - Ngày 12/07/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả
Giải Nhất1 Triệu
 • 8
 • 4
 • 1
 • 4
 • 0
 • 6
Giải Nhì350.000 đ
 • 5
 • 4
 • 6
 • 4
 • 4
 • 5
 • 6
 • 1
 • 3
 • 0
 • 0
 • 5
Giải Ba210.000 đ
 • 2
 • 3
 • 0
 • 4
 • 7
 • 4
 • 3
 • 8
 • 4
 • 8
 • 4
 • 6
 • 5
 • 1
 • 3
 • 5
 • 9
 • 3
Khuyến Khích 100.000 đ
 • 3
 • 4
 • 3
 • 2
 • 5
 • 8
 • 4
 • 6
 • 1
 • 7
 • 4
 • 7
 • 0
 • 7
 • 0
 • 4
 • 8
 • 9
 • 5
 • 2
 • 4
 • 6
 • 6
 • 0

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 10/07/2019

Kỳ qsmt #00035 - Ngày 10/07/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả
Giải Nhất1 Triệu
 • 0
 • 2
 • 9
 • 1
 • 8
 • 1
Giải Nhì350.000 đ
 • 1
 • 9
 • 9
 • 0
 • 1
 • 7
 • 5
 • 7
 • 1
 • 7
 • 72
Giải Ba210.000 đ
 • 8
 • 0
 • 4
 • 9
 • 8
 • 4
 • 0
 • 9
 • 9
 • 1
 • 0
 • 7
 • 1
 • 3
 • 7
 • 0
 • 8
 • 4
Khuyến Khích 100.000 đ
 • 1
 • 0
 • 8
 • 6
 • 9
 • 8
 • 1
 • 1
 • 9
 • 0
 • 7
 • 6
 • 4
 • 7
 • 4
 • 7
 • 5
 • 4
 • 2
 • 2
 • 1
 • 0
 • 5
 • 6

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 08/07/2019

Kỳ qsmt #00034 - Ngày 08/07/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả
Giải Nhất1 Triệu
 • 3
 • 8
 • 1
 • 4
 • 0
 • 6
Giải Nhì350.000 đ
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2
 • 6
 • 9
 • 6
 • 1
 • 9
 • 8
 • 9
 • 0
Giải Ba210.000 đ
 • 3
 • 3
 • 7
 • 0
 • 9
 • 9
 • 9
 • 7
 • 6
 • 9
 • 9
 • 1
 • 7
 • 3
 • 9
 • 0
 • 0
 • 9
Khuyến Khích 100.000 đ
 • 3
 • 5
 • 1
 • 1
 • 2
 • 6
 • 7
 • 2
 • 5
 • 6
 • 3
 • 9
 • 1
 • 2
 • 4
 • 1
 • 4
 • 3
 • 5
 • 8
 • 3
 • 4
 • 4
 • 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 05/07/2019

Kỳ qsmt #00033 - Ngày 05/07/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả
Giải Nhất1 Triệu
 • 0
 • 4
 • 3
 • 0
 • 6
 • 1
Giải Nhì350.000 đ
 • 4
 • 4
 • 5
 • 5
 • 8
 • 4
 • 0
 • 2
 • 0
 • 1
 • 2
 • 5
Giải Ba210.000 đ
 • 5
 • 5
 • 7
 • 5
 • 8
 • 7
 • 9
 • 0
 • 6
 • 7
 • 6
 • 6
 • 7
 • 1
 • 2
 • 8
 • 0
 • 9
Khuyến Khích 100.000 đ
 • 3
 • 7
 • 0
 • 1
 • 3
 • 2
 • 6
 • 9
 • 6
 • 1
 • 8
 • 5
 • 9
 • 8
 • 5
 • 7
 • 7
 • 2
 • 2
 • 3
 • 0
 • 4
 • 2
 • 0

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 03/07/2019

Kỳ qsmt #00032 - Ngày 03/07/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả
Giải Nhất1 Triệu
 • 8
 • 9
 • 0
 • 5
 • 1
 • 3
Giải Nhì350.000 đ
 • 1
 • 5
 • 3
 • 6
 • 1
 • 8
 • 7
 • 4
 • 4
 • 6
 • 3
 • 6
Giải Ba210.000 đ
 • 6
 • 1
 • 8
 • 6
 • 6
 • 5
 • 6
 • 8
 • 6
 • 8
 • 0
 • 2
 • 7
 • 0
 • 8
 • 7
 • 9
 • 2
Khuyến Khích 100.000 đ
 • 8
 • 2
 • 6
 • 8
 • 5
 • 8
 • 9
 • 6
 • 0
 • 4
 • 8
 • 7
 • 8
 • 5
 • 2
 • 3
 • 9
 • 8
 • 9
 • 2
 • 5
 • 8
 • 9
 • 8

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 02/07/2019

Kỳ qsmt #00031 - Ngày 02/07/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả
Giải Nhất1 Triệu
 • 1
 • 3
 • 3
 • 4
 • 0
 • 1
Giải Nhì350.000 đ
 • 5
 • 9
 • 0
 • 0
 • 2
 • 9
 • 0
 • 5
 • 5
 • 8
 • 7
 • 1
Giải Ba210.000 đ
 • 9
 • 3
 • 1
 • 7
 • 0
 • 4
 • 0
 • 5
 • 6
 • 1
 • 9
 • 0
 • 5
 • 0
 • 9
 • 6
 • 6
 • 2
Khuyến Khích 100.000 đ
 • 9
 • 4
 • 2
 • 2
 • 5
 • 2
 • 0
 • 1
 • 6
 • 5
 • 7
 • 4
 • 8
 • 1
 • 8
 • 8
 • 6
 • 1
 • 9
 • 5
 • 3
 • 2
 • 5
 • 2

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 28/06/2019

Kỳ qsmt #00030 - Ngày 28/06/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả
Giải Nhất1 Triệu
 • 7
 • 2
 • 4
 • 4
 • 1
 • 0
Giải Nhì350.000 đ
 • 2
 • 7
 • 9
 • 9
 • 4
 • 2
 • 3
 • 4
 • 6
 • 1
 • 7
 • 6
Giải Ba210.000 đ
 • 5
 • 1
 • 1
 • 2
 • 2
 • 2
 • 8
 • 3
 • 1
 • 1
 • 6
 • 8
 • 1
 • 8
 • 4
 • 9
 • 3
 • 8
Khuyến Khích 100.000 đ
 • 3
 • 7
 • 2
 • 3
 • 8
 • 1
 • 9
 • 4
 • 7
 • 3
 • 3
 • 1
 • 0
 • 1
 • 2
 • 0
 • 1
 • 5
 • 1
 • 9
 • 0
 • 8
 • 8
 • 5

KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 3D ngày 26/06/2019

Kỳ qsmt #00029 - Ngày 26/06/2019
( Vui lòng f5 lại trình duyệt để cập nhập kết quả )
Giải Kết Quả
Giải Nhất1 Triệu
 • 8
 • 0
 • 3
 • 5
 • 7
 • 9
Giải Nhì350.000 đ
 • 4
 • 5
 • 8
 • 2
 • 8
 • 5
 • 6
 • 7
 • 4
 • 4
 • 7
 • 9
Giải Ba210.000 đ
 • 4
 • 2
 • 1
 • 2
 • 8
 • 9
 • 7
 • 3
 • 0
 • 5
 • 0
 • 1
 • 2
 • 0
 • 4
 • 6
 • 5
 • 6
Khuyến Khích 100.000 đ
 • 5
 • 8
 • 5
 • 3
 • 1
 • 4
 • 1
 • 9
 • 5
 • 1
 • 5
 • 0
 • 6
 • 1
 • 3
 • 6
 • 1
 • 0
 • 1
 • 5
 • 3
 • 4
 • 9
 • 7